Quants caps hi ha a Espanya?

L'INE assenyala que hi ha gairebé 3,4 milions de càrrecs i en tots els tipus la majoria són homes

GETTY IMAGES

Què és un cap? A efectes estadístics ho és tota persona amb subordinats a càrrec seu. Aproximadament un de cada cinc empleats a Espanya són caps en diferent grau, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Més concretament, l'INE xifra en 3,387 milions el nombre de caps de tot tipus, però entre els caps també hi ha graus.

La xifra menys nombrosa és la de director d'empresa gran o mitjana. És una categoria en la qual hi ha 130.300 persones a Espanya, 101.900 dels quals són homes i només 28.300 (el 22%) són dones. La xifra es va reduir lleugerament l'any passat, sempre segons les dades de les anomenades variables de submostra de l'EPA, que es calculen una vegada a l'any.

Más información
Nota de l'INE sobre les dades de l'Enquesta de Població Activa
Un de cada quatre aturats fa tres anys o més que no té feina
La bretxa salarial es fa més profunda

Molt més nombrosos són els "directors de petita empresa, departament o sucursal". En aquest nivell les dades de l'EPA assenyalen que hi ha 1.106.700 caps, 764.500 dels quals són homes i, la resta, dones.

Les magnituds estan una mica més equilibrades en la categoria de comandaments intermedis. Segons l'EPA, hi ha 654.600 caps homes en aquesta categoria i 420.700 caps dones, una relació de 61% a 39%.

Els homes tornen a predominar clarament en la categoria de caps de menys nivell, la d'"encarregat, cap de taller o d'oficina, capatàs o similar". Hi ha 725.100 homes i 349.700 dones per a un total d'1,075 milions de caps en aquesta categoria.

En total, doncs, 3,38 milions de caps sobre un total de 17,34 milions d'ocupats, sempre amb dades en mitjana anual corresponents al 2014. De tota aquesta xifra, hi ha un 11,7%, concretament 2,02 milions de persones, que són treballadors independents, sense caps ni subordinats. És la categoria que inclou la gran majoria dels autònoms.

La immensa majoria del mercat laboral espanyol, no obstant això, està composta per empleats del carrer, amb caps i sense subordinats, amb diferents categories professionals. Són 11,9 milions i aquesta és l'única categoria del mercat laboral espanyol en la qual hi ha més dones (6,04 milions) que homes (5,86 milions).

Pocs caps joves

Per edats, la franja en la qual hi ha més directors d'empreses grans i mitjanes és la que va de 45 a 54 anys. També són d'aquesta edat la majoria dels directors de petita empresa, departament o sucursal. No obstant això, si en lloc de xifres absolutes s'analitzen els percentatges, els caps de més rang abunden sobretot entre els majors de 55 anys, mentre que els comandaments intermedis i els encarregats de taller o d'oficina, capatassos i similars estan sobretot a la franja de 35 a 44 anys.

Entre els més joves, de menys de 24 anys, gairebé no hi ha caps, una mica més de 20.000, cap d'ells director d'empresa gran ni mitjana.

Amb la crisi, el mercat laboral espanyol ha reduït la seva dimensió i hi ha molts menys empleats, però també menys caps. El 2008 hi havia un total de 4,145 milions de comandaments en les diferents categories. On més s'ha reduït el nombre ha estat en el nivell més baix (encarregats, caps de taller i capatassos), probablement per la rebentada de la bombolla immobiliària. També ha baixat el nombre de directors, mentre que augmenta el de comandaments intermedis, segons les dades de l'INE.

La disminució de caps ha estat del 18% des del 2008, en línia amb el descens d'empleats (amb caps i sense subordinats), que ha estat del 16%. On gairebé no s'ha reduït el nombre és entre els treballadors independents. La necessitat s'ha convertit en una fàbrica d'emprenedors.

Les dades estan extretes d'una submostra de l'Enquesta de Població Activa, distribuïda al llarg de tot l'any, amb la finalitat de proporcionar informació sobre variables de caràcter estructural en mitjana anual. El fitxer de submostra té menys registres que els fitxers trimestrals de l'EPA. Aproximadament consta de 40.000 llars entrevistades, davant de les 60.000 de la mostra trimestral.

Sobre la firma

Miguel Jiménez

Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS