Mig centenar d’accions que es multaran

Aquestes són les raons per les quals algú pot ser sancionat

La Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda també com a llei mordassa, ja ha entrat en vigor. L'aprovació per part del PP amb el rebuig de tota l'oposició, ha posat fi a 16 mesos de tramitació parlamentària en els quals s'han fet nombrosos canvis a l'esborrany original que va presentar Interior el novembre del 2013 i que han eliminat la possibilitat que la policia retingui sense límit de temps o que la participació en una manifestació es pugui sancionar amb un màxim de 600.000 euros.

'Botellón' a Ciudad Universitaria, a Madrid.
'Botellón' a Ciudad Universitaria, a Madrid.ÁLVARO GARCÍA

Els periodistes no seran multats si graven els agents de policia però sí els qui facin servir aquestes imatges de manera que "pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents".

Al final, han quedat 44 raons per les quals algú pot ser sancionat amb multes que van des dels 100 euros fins als 600.000 sempre que no sigui delicte.

Quatre faltes molt greus (entre 30.001 i 600.000 euros)
 • Manifestacions no comunicades o prohibides davant d'infraestructures crítiques.
 • Fabricar, emmagatzemar o fer servir armes o explosius incomplint la normativa o sense l'autorització necessària o excedint els límits autoritzats.
 • Fer espectacles públics infringint la prohibició ordenada per l'autoritat corresponent per raons de seguretat pública.
 • Projectar raigs de llum sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguin enlluernar-los o distreure la seva atenció i provocar accidents.
23 faltes greus (entre 601 i 30.000 euros)
 • Pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a les quals assisteixin nombroses persones.
 • La pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions davant del Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques, encara que no estiguessin reunits.
 • Causar desordres al carrer o obstaculitzar-lo amb barricades.
 • Impedir a qualsevol autoritat l'exercici legítim de les seves funcions en el compliment de resolucions administratives o judicials. Aquest punt sancionaria, per exemple, les concentracions per impedir l'execució de desnonaments.
 • Les accions i omissions que impedeixin o obstaculitzin el funcionament dels serveis d'emergència.
 • La desobediència o la resistència a l'autoritat, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents.
 • Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic quan ho ordenin les autoritats competents quan concorrin els supòsits de l'article 5 de la Llei Reguladora del Dret de Reunió. 44 causes per ser multat per la Llei de Seguretat Ciutadana. Entre aquests supòsits es troba "quan es produeixin pertorbacions de l'ordre públic amb perill per a persones o béns", per la qual cosa podria emprar-se aquesta infracció per sancionar els anomenats escraches.
 • Pertorbar el desenvolupament d'una manifestació lícita.
 • La intrusió en infraestructures crítiques (que presten serveis essencials per a la comunitat) incloent sobrevolar-les, quan s'hagi produït una interferència greu en el seu funcionament.
 • Portar armes prohibides o portar o utilitzar armes de manera negligent i temerària o fora dels llocs habilitats per fer-ho.
 • Sol·licitar i gaudir (per part del demandant) de serveis sexuals en zones públiques, prop de llocs destinats al seu ús per menors (escoles, parcs...) o en zones que pugui generar un risc per a la seguretat vial.
 • Fabricar, emmagatzemar o usar armes reglamentàries o explosius sense autorització, així com l'omissió o falta d'eficàcia de les mesures de seguretat o precaucions que resultin obligatòries.
 • Negar-se a les inspeccions en fàbriques, locals, establiments, embarcacions i aeronaus.
 • L'ús públic i indegut d'uniformes, insígnies o condecoracions oficials, o rèpliques de l'equipament dels cossos policials o dels serveis d'emergència que puguin induir a engany.
 • No col·laborar amb les Forces de Seguretat en la investigació de delictes o en la prevenció d'accions que puguin posar en risc la seguretat ciutadana.
 • El consum o la tinença il·lícits de drogues, encara que no estiguessin destinades al tràfic, en llocs públics, així com l'abandonament dels instruments emprats per fer-ho.
 • El trasllat de persones, amb qualsevol tipus de vehicle, amb l'objecte de facilitar l'accés a drogues.
 • Plantar i conrear drogues en llocs visibles al públic.
 • La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues en locals o la falta de diligència amb vista a impedir-los per part dels propietaris.
 • La manca dels registres previstos en aquesta llei per a les activitats amb transcendència per a la seguretat ciutadana o l'omissió de comunicacions obligatòries.
 • Donar dades falses per a l'obtenció de les documentacions previstes en aquesta llei.
 • Incomplir les restriccions a la navegació reglamentàriament imposades a les embarcacions d'alta velocitat i aeronaus lleugeres.
 • L'ús no autoritzat d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat que pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o en risc l'èxit d'una operació, amb respecte al dret fonamental a la informació.
17 faltes lleus (entre 100 i 600 euros)
 • Fer manifestacions sense comunicar-ho a les autoritats, la responsabilitat de les quals correspondrà als organitzadors.
 • Exhibir objectes perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb ànim intimidatori.
 • Incomplir les restriccions de circulació per als vianants o itinerari en ocasió d'un acte públic quan provoquin alteracions menors en el seu desenvolupament normal.
 • Les faltes de respecte i consideració a un membre de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat.
 • Fer o incitar a actes que atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual, o executar actes d'exhibició obscena.
 • La projecció de raigs de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les Forces i Cossos de Seguretat per impedir o dificultar l'exercici de les seves funcions.
 • L'ocupació de cases i la venda ambulant no autoritzada.
 • No denunciar la pèrdua o el robatori d'una arma.
 • Les irregularitats en a l'hora d'emplenar els registres previstos en aquesta llei amb transcendència per a la seguretat ciutadana.
 • No tenir la documentació personal legalment exigida o no denunciar-ne el robatori o la pèrdua.
 • La negligència en la custòdia i conservació de la documentació personal legalment exigida, considerant-se com a tal la tercera i posteriors pèrdues o extraviaments en el termini d'un any.
 • Negar-se a donar-li la documentació a la Policia.
 • Causar danys a béns mobles o immobles d'ús públic o privat que estiguin a la via pública.
 • Escalar edificis o monuments sense autorització quan hi hagi risc que s'ocasionin danys.
 • Treure tanques, cintes o altres elements fixos o mòbils col·locats per les Forces i Cossos de Seguretat per delimitar perímetres de seguretat.
 • Deixar lliures o en condicions de causar danys animals feroços, així com abandonar animals domèstics en condicions en què pugui perillar la seva vida.
 • El consum d'alcohol en llocs públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Normas

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS